1 Algemeen

1.1  Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Manus van Kantoor, hierna te noemen “Manus van Kantoor” en de opdrachtgever, hierna te noemen: “klant”

1.2  Het aanpassen van de algemene voorwaarden of specifieke onderdelen daarvan zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of bedingen van de klant worden door Manus van Kantoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3  Bij tegenstrijdigheden tussen teksten op de website, brochures of andere uitingen van Manus van Kantoor zijn deze algemene voorwaarden bepalend.

1.4  Indien de klant met meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden tot nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de met Manus van Kantoor gesloten overeenkomst.

 

2 Aanbiedingen

2.1  Aan de door Manus van Kantoor gedane aanbiedingen zoals vermeldingen op de website, offertes, prijslijsten, brochures, drukwerk, prijsopgaven, in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend totdat schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Alle afbeeldingen, verpakkingsvormen en productomschrijvingen zoals gewichten, afmetingen en kleuren gelden slechts ter beeldvorming en kunnen mogelijk afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.3  Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

2.4  Manus van Kantoor behoudt zich te allen tijde het recht om een bestelling (opdracht) zonder opgave van reden te weigeren of kan vooraf een betalingsgarantie in welke vorm dan ook verlangen.

 

3 Bestelling

3.1  Bij het doen van een bestelling (opdracht) aanvaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Manus van Kantoor. Deze algemene voorwaarden zijn voor elke klant in te zien en vrij beschikbaar en opvraagbaar.

3.2  De bestelling kan telefonisch, per brief, e-mail of middels de website worden geplaatst. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de bestelling en zijn allen even bindend als een ondertekende overeenkomst.

3.3  Er is sprake van een bestelling als de totale netto orderwaarde hoger is dan het minimum bedrag van € 35,00. Dit exclusief transportkosten.

3.4  Elektronisch gemaakte bestellingen middels een online account, waarbij identificatie plaatsvindt door een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, zijn ongeacht de gebruiker van het account even bindend als een ondertekende overeenkomst.

3.5  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zorg te dragen voor geheimhouding van het online account en dat eventuele gebruiker(s) bevoegd en geautoriseerd zijn om bestellingen te doen.

3.6  In geval van verlies of misbruik van het online account waarbij Manus van Kantoor schade lijdt, dient de klant dit direct te melden zodat er maatregelen genomen kunnen worden. De klant dient Manus van Kantoor hiervoor schadeloos te stellen.

3.7  Een overeenkomst tussen Manus van Kantoor en de klant komt tot stand wanneer Manus van Kantoor de bestelling van de klant schriftelijk heeft aanvaard door middel van een orderbevestiging, een levering en/of een factuur

 

4 Betaling

4.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden op de bankrekening van Manus van Kantoor middels een storting, overboeking of een PayPal betaling. Mocht het onverhoopt niet tot een levering komen zal Manus van Kantoor vooruitbetaalde bedragen binnen 30 dagen terugstorten.

4.2  Indien betaling op rekening is overeengekomen dient het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Manus van Kantoor bijgeschreven te zijn.

4.3  Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan Manus van Kantoor te worden doorgegeven. Als dit termijn is verstreken is er sprake van een goedgekeurde factuur.

4.4  Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de klant van rechtswege in verzuim. Alle kosten, voor het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de klant. Manus van Kantoor is altijd gerechtigd een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van de openstaande vordering, met een minimum van €115,-.

4.5  Manus van Kantoor heeft het recht om betalingszekerheid te verlangen en eventueel onderzoek (een kredietcheck) naar de financiële situatie van de klant uit te voeren of informatie bij de klant op te vragen. Als de klant hierin gebreke blijft of niet wil meewerken heeft Manus van Kantoor het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten of volledig stop te zetten.

4.6  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen behoud Manus van Kantoor het recht om verdere leveringen stop te zetten zonder hier vooraf melding van te maken.

 

5 Levering

5.1  Tenzij anders overeengekomen levert Manus van Kantoor in heel Nederland voor een standaard verzend- en administratiekosten van € 2,95 per keer met uitzondering van speciale leveringen zoals o.a. meubilair en pallets. Als een zending meerdere keren moet worden aangeboden heeft Manus van Kantoor het recht om eventuele extra transportkosten aan de klant door te belasten.

5.2  De klant is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden aangeboden. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, worden de producten opgeslagen voor rekening en risico van de klant. Manus van Kantoor kan betaling van het factuurbedrag verlangen alsof de levering werkelijk heeft plaatsgevonden.

5.3  Het is Manus van Kantoor toegestaan afgenomen producten in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Bij gefaseerde levering behoudt Manus van Kantoor het recht om deelleveringen uit te stellen totdat de klant aan zijn financiële verplichting heeft voldaan.

5.4  De opgave van leveringstermijnen wordt ter goedertrouw opgegeven, doch zijn niet als bindend te beschouwen. Overschrijding, door welke oorzaak dan ook, zal de klant nooit het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.

5.5  De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien dit niet haalbaar blijkt geeft Manus van Kantoor de klant de mogelijkheid om de overeenkomst de ontbinden.

 

6 Eigendomsbepaling

6.1  Het eigendom van de aan de klant geleverde producten gaat niet eerder over op de klant, dan na algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.

6.2  Het is de klant niet toegestaan de geleverde producten op enigerlei wijze te bezwaren of te vervreemden, zolang het verschuldigde bedrag niet geheel voldaan is.

6.3  De klant is gehouden om zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten, deze ongebruikt en in originele, onbeschadigde verpakking te laten zoals ontvangen en de partij gescheiden en veilig te bewaren en op te slaan, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

7 Manco

7.1  Geleverde producten kunnen niet worden teruggenomen zonder schriftelijk akkoord van Manus van Kantoor. Afhandeling gaat op basis van de retourprocedure. Retourkosten worden altijd doorbelast aan de klant tenzij aanwijsbaar is dat Manus van Kantoor in gebreke is gebleven. Retouren dient de klant in een omverpakking (doos) te versturen.

7.2  De klant is verplicht om direct bij levering de producten te inspecteren op aantallen, colli’s en zichtbare schade of andere gebreken. Manco’s dienen door de klant binnen twee  werkdagen, na levering, bij Manus van Kantoor gemeld te worden. Als de genoemde termijn is verstreken is er sprake van een goedgekeurde levering.

7.3  Bij direct zichtbare schade is de ontvanger ertoe gehouden de goederen te weigeren of met vermelding ‘schade’, aan te nemen. Indien er bij de aflevering geen vermelding is van zichtbare schade, dan verliest de klant zijn rechten. Worden zichtbare gebreken vastgesteld dan dient de klant deze te vermelden op de handscanner van de chauffeur. Als ook binnen twee werkdagen door te geven aan Manus van Kantoor.

 

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1  Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud, slijtage, niet officiële reparaties, aanpassingen e.d., vallen buiten de garantie.

8.2  Manus van Kantoor garandeert dat de door hem geleverde of geproduceerde producten, die niet van een toeleverancier zijn verkregen, vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering.

8.3  Voor de producten die Manus van Kantoor aan de klant levert, die hij door toeleveranciers heeft verkregen, kan Manus van Kantoor nooit tot een garantie worden gehouden dan waarop Manus van Kantoor, ten opzichte van zijn toeleverancier, aanspraak kan maken.

8.4  Manus van Kantoor is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Manus van Kantoor. Ook is Manus van Kantoor nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

8.5  Indien Manus van Kantoor, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

 

9 Conflict en beëindiging

9.1  Bij niet-nakoming van de verplichtingen door een der partijen, is het mogelijk om het contract te verbreken zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist is. Hetzelfde geldt indien een der partijen in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt.

9.2  Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat nakoming naar redelijkheid en billijkheid door beide partijen niet gevergd kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst aan weerszijden worden opgeschort. Hieronder worden ook gerekend de problemen bij toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

9.3 Indien een dergelijke opschorting langer dan 3 maanden duurt kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

9.4 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.5 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij anders is overeengekomen.